วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Add Gmail account ลงบนโปรแกรม MS Outlook 2010 (IMAP)

หลังจากที่เปิดโปรแกรม MS Outlook ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่เมนู File --> Info --> Add Account 


เลือก Manually configure server settings …..
กด Next

เลือก Internet E-mail
กด Next 
กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ดังภาพ
จากนั้นกด More Settings

ที่ Tab Outgoing Server
ทำเครื่องหมายที่ช่อง My outgoing server requires authentication

ที่ Tab Advanced
ให้ตั้งค่า IMAP Port: 993 (SSL) SMTP Port: 465 or 587 (SSL) ดังภาพ
จากนั้นกด OK

กด Test Account Settings...

สถานะจะแสดงผลว่า Completed จากนั้นกด Close

กดปุ่ม Next จากนั้นจะมีการ Test Account อีกครั้งให้รอจนสถานะเป็น Completed
จากนั้นกดปุ่ม Close

การเพิ่มอีเมล์เสร็จสิ้น

1 ความคิดเห็น:

Curt Lennix กล่าวว่า...


INTERNET SCAM ALERT‼️

The internet today is full of SCAM ADS, mostly in comments of various sites and blogs. A large number of individuals have been victims of scam and lost a lot of money to SCAMMERS. Most of the common scam you can see
❌BANK LOAN SCAM. ❌BINARY OPTIONS SCAM.
❌LOTTERY SCAM. ❌HACKING SCAM. and lost more......

✳️The big Question is “Can someone Recover their money lost to Internet Scam⁉️
I will say yes, and will tell you how.

The only way to Recovery your is to hire a Hacker who will help you take back your money from this Scammers and today is your lucky day, you just met the guys perfect for the job.

WHO ARE WE❔
We are PYTHONAX, A group of skilled Hackers and have dedicated our time to help individuals get back thier money from INTERNET SCAMMERS. There is a research was carried one to calculate the amount of money lost through Scam, and it was confirmed that more than USD $3billion annually.

HOW DO WE OPERATE❔
We first of all study the scammer brought to us by hacking the person device(phone or computer) to get information of How, Where, this person keeps money he/she as defrauded people of ( so many of this scammers don’t actually save the money in banks, they mostly stack the money in a Bitcoin wallet, that way it is safe and untraceable to authorities) and we work on a strategy to get back the money and give it back to whom they have defrauded.

Contacting us is simple, just give us a message through the email below.
Email-: PYTHONAX@OUTLOOK.COM

If you a victim of internet scam or you know someone who is, make contact to us immediately. You are 💯 % safe to contact us, our email is very secure.We also provide Legit Hacking Services such as-:
🔸Phone Hacking/Cloning
🔸Email Hacking & Password Recovery
🔸Social Media Hacking & Passowrd Recovery
🔸Deleted Files Recovery 🔸Mobil Tracking
🔸Virus detection & Elimination. e.t.c

Email-: PYTHONAXHACKS@GMAIL.COM
Pythonax.
2020 © All Right Reserved.